Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (kupujúci) a firmou TRIGLAV s.r.o. (predajca). Uverejnené sú v elektronickej podobe na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle predajcu na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a kupujúci je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

I. Predajca

Predajcom všetkých produktov a služieb uvedených na internetových stránkach firmy je spoločnosť TRIGLAV s.r.o. so sídlom Potočná 6/B, 831 06 Bratislava.

II. Objednávanie tovaru

Kupujúci si môže u predajcu objednať tovar elektronicky na adrese www.chanson.sk, telefonicky, prípadne emailom. Vždy však musí uviesť svoj obchodný názov, adresu sídla, IČO, DIČ, presný názov a počet kusov objednávaného tovaru, spätný, najmä telefonický, kontakt a spôsob platby. Ceny tovaru sú účtované, ak nie je dohodnuté inak, podľa cenníka platného v čase objednania tovaru, ktorý je publikovaný v elektronickej podobe na internetovej stránke www.chanson.sk. Cenník je aktuálny vždy pre daný deň, ceny sa menia aj počas dňa.

Potvrdenie objednávky

Prijatie objednávky je automaticky potvrdzované systémovým emailom a SMS správou odoslanými na kontaktnú emailovú a telefonickú adresu kupujúceho. Tieto správy sú len potvrdenie prijatia objednávky.

Záväznosť objednávky

Objednávka je pre kupujúceho aj predávajúceho záväzná až po jej potvrdení predávajúcim, pričom potvrdením sa rozumie telefonický rozhovor uskutočený predávajúcim, alebo emailová správa vytvorená predávajúcim, okrem automatických správ. Storno objednávky bez udania dôvodu zo strany kupujúceho je možné vykonať pred jej potvrdením a to emailom alebo telefonicky.

III. Platobné podmienky

Platbu za objednaný tovar je možné uskutočniť

  • bankovým prevodom na úcet predajcu
  • osobne v hotovosti
  • v hotovosti kuríerovi / na dobierku
  • internetovým prevodom TatraPay na účet predajcu

Pri platbe neskôr ako pri prevzatí tovaru v prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry má právo predajca účtovať penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry.

VII. DODANIE TOVARU

Objednaný tovar je možné zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty alebo môže byť expedovaný prepravnou službou. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru, mechanické poškodenie tovaru, pečatnú nálepku predajcu alebo výrobcu tovaru. V pripade nedodržania nemusia byť neskoršie reklamácie akceptované. Náklady na prepravu tovaru k zákaznikovi, poistenie a náklady na dopravu reklamácií , ak nie je uvedené inak, hradí zákazník. Pri celkovej sume objednávky vyššej ako €333 s DPH dopravu k zákazníkovi a poistenie hradí predajca, v opačnom prípade sa účtuje dopravné podľa cenníka dopravy. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nevyhnutné v čo najkratšom čase kontaktovať predajcu. Predajca zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky chybou prepravnej služby.
Zákazník – občan má podľa v súlade so zákonom č. 108/2000 z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov možnosť vrátiť dodaný tovar do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. O vrátení tovaru je potrebné do 7 pracovných dní od prevzatia výrobku informovať predávajúceho, a to emailom alebo listom.

  • Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
  • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vám peniaze za tovar zašleme na váš účet (Na vrátenie sumy si obchodník vyhradzuje lehotu 15 dní) po fyzickom obdržaní tovaru.
  • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.). Ak by nebolo dohodnuté náhradné plnenie, bude klientovi vrátená suma objednávky najneskôr do 15 dní.
  • Mimo zákona 108/2000 z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji možnosť vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní. Tovar musí byť v lehote doručený na kontaktnú adresu predajcu, musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený, nepoužitý, v neotvorenom balení bez známok poškodenia či otvárania obalu. Ak by nebolo dohodnuté náhradné plnenie, bude klientovi vrátená suma objednávky najneskôr do 15 dní.
    Presný reklamačný postup nájdete v reklamačnom poriadku.

IV. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v Reklamačnom poriadku predajcu.

V prípade neuhradenej pohľadávky si predajca vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianského zákonnika uplatniť záložné právo na nevybavenie reklamacií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľádavky vybavené a expedované.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predajca si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov.
V Bratislave, 1.1.2018

Ján Dančej
konateľ